Darmowy Kurs CSS

UWAGA ZMIANY W PŁATNOŚCIACH ZA ŻYWIENIE - SZCZEGÓŁY W ZAKŁADCE STOŁÓWKA/DEKLARACJE                        UWAGA ZMIANY W PŁATNOŚCIACH ZA ŻYWIENIE - SZCZEGÓŁY W ZAKŁADCE STOŁÓWKA/DEKLARACJE                        UWAGA ZMIANY W PŁATNOŚCIACH ZA ŻYWIENIE - SZCZEGÓŁY W ZAKŁADCE STOŁÓWKA/DEKLARACJE                        UWAGA ZMIANY W PŁATNOŚCIACH ZA ŻYWIENIE - SZCZEGÓŁY W ZAKŁADCE STOŁÓWKA/DEKLARACJE                  

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Piekoszowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej sp.zpopiekoszow.pl

Data publikacji strony internetowej: 2012-10-24

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-03-13

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • Na stronie internetowej brak tekstów alternatywnych,
 • Na stronie internetowej brak atrybutu języka,
 • Strona nie identyfikuje wyraźnie głównej zawartości nawigacji i punktów orientacyjnych,
 • Część linków prowadzi do plików PDF,
 • Na stronie internetowej występują tabele układu, które mogą wprowadzać problemy z kolejnością czytania i nawigacją,
 • Na stronie internetowej występują braki atrybutów łącza,
 • Na stronie internetowej występują braki tekstu łącza,
 • Niektóre elementy graficzne nie posiadają atrybutów,
 • Na stronie nie udostępniono pomijania bloków treści lub nawigowania bezpośrednio do głównej zawartości strony,
 • Po powiększeniu tekstu do 200% niektóre treści na stronie mogą nie być w pełni użyteczne,
 • Brak jest transkrypcji opisowej niektórych materiałów dźwiękowych i video,
 • Brak widocznego fokusu aktualnie zaznaczonych elementów.

Wyłączenia:

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

 

Oświadczenie sporządzono dnia 2023.03.30. Deklarację zaktualizowano na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: BHP Optimum.

 Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Adam Kwiecień, adam.kwiecien@sp.zpopiekoszow.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 667001148. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Zespół Placówek Oświatowych w Piekoszowie, Częstochowska 110, 26-065 Piekoszów

 1. W budynku znajduje się 7 wejść. Dla gości przeznaczone jest wejście główne, przy którym zlokalizowany jest podjazd dla wózków oraz strefa kontroli i ochrony budynku. Teren przed wejściem do budynku jest utwardzony.
 2. W strefie kontroli istnieje możliwość wezwania pomocy dla osoby niepełnosprawnej.
 3. W budynku Szkoły brak windy. Schody i korytarze spełniają normy szerokości. Schody mają spocznik.
 4. W budynku Szkoły brak platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
 5. Brak wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
 6. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 7. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu. Jest możliwość skorzystania z tłumacza online. Jest możliwość zamówienia tłumacza języka migowego przed wizytą.
 8. Brak toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych.
 9. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

 

Aplikacje mobilne

Brak aplikacji mobilnych.

 

Szkoła Podstawowa im. J. Kochanowskiego w Piekoszowieul. Częstochowska 110, 26-065 Piekoszów,
tel.: (41) 306 10 28, e-mail: zpopiekoszow@poczta.onet.pl
Wszystkie prawa zastrzeżone.